Anuluj Kredyt Logo
Prosperitas Logo

RODO

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób indywidualnych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych uchylającym dyrektywę 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), Kancelaria Prosperitas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: Kancelaria) informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Prosperitas Chmielowski Zarzecki Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-038), przy ul. Starowiślna 13/01A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00001076885, NIP: 6762633540, REGON: 52413776200000, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.

2. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

a. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię w celach związanych z realizacją analizy umowy kredytowej, a także wynikających z ww. tytułów obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

b. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • 6 ust 1 lit b) RODO – Kancelaria będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy będzie to konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Kompleksowej Obsługi Prawnej Sprawy Kredytu Indeksowanego/Denominowanego do Waluty Obcej;
 • oraz/lub art. 6 ust 1 lit c) RODO – Kancelaria będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • oraz/lub art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, Kancelaria będzie przetwarzać dane na podstawie udzielonej zgody;
 • oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – Kancelaria będzie przetwarzać Państwa dane osobowe szczególnych kategorii na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

3. Podanie danych osobowych jest konieczne do kontaktu przez pracownika kancelarii celem analizy umowy kredytowej. Odbiorcy danych. Na potrzeby powyżej zdefiniowanych celów Kancelaria może przekazywać Państwa dane do następujących odbiorców: profesjonalnych pełnomocników reprezentujących Klientów na drodze postępowania sądowego, w tym zwłaszcza kancelariom adwokackim i radców prawnych, z którymi Kancelaria ma podpisane odrębne umowy o obsługę prawną; podmiotu odpowiadającego za serwis i wsparcie techniczne systemu informatycznego, podmiotu świadczącego usługi księgowe oraz utylizacji dokumentów, a także podmiotów publicznych i instytucji uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Przechowywanie danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania analizy umowy kredytowej , a po tym czasie przez okres do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa.

4. Państwa prawa.

Kancelaria informuje o prawie do:

 • dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO;
 • sprostowania swoich danych osobowych – art. 16 RODO;
 • usunięcia swoich danych osobowych – art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych – art. 20 RODO;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl); w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wydanej w jednym bądź w kilku konkretnych celach – do wycofania tej zgody.

Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO przez Kancelarię potrzebnych do analizy umowy kredytowej.