Często zadawane pytania

chevron_rightCzym jest kredyt Indeksowany?

Kredyt indeksowany przeważnie charakteryzuje się wyrażeniem w umowie kwoty udzielanego kredytu w złotych polskich, która następnie zostaje przeliczona przez bank kursem kupna waluty obcej, obowiązującej w tabeli banku, w dniu wypłaty kredytu bądź transz kredytu, do której kredyt jest waloryzowany np. CHF. Spłata rat kredytowych następuje po kursie sprzedaży z tabeli banku, klient wpłaca złotówki, które są przeliczane na walutę obcą.

chevron_rightCzym jest kredyt denominowany?

Kredyt denominowany przeważnie charakteryzuje się wyrażeniem w umowie sumy udzielonego kredytu w walucie obcej np. CHF, natomiast bank uruchomi kwotę wyżej wymienionego kredytu w walucie polskiej przeliczając ją po kursie kupna waluty obcej, obowiązującej w tabeli banku, w dniu wypłaty kredytu bądź transzy. Spłata następuje również po kursie sprzedaży z tabeli banku, klient wpłaca złotówki, które są przeliczane na franki.

chevron_rightCzym jest klauzula abuzywna?

Klauzule niedozwolone, zwane inaczej abuzywnymi to zapisy, które nie może występować w obrocie konsumenckim, winna zostać wykreślone i nie obowiązywać, czyli również nie wytwarzać żadnych skutków prawnych. Klauzule występujące w umowach kredytowych waloryzowanych do CHF w większości wpisane są na listę klauzul zabronionych Prezesa UOKiK.

Dyrektywa Rady 93/13 EWG chroni konsumentów przed nieuczciwymi praktykami między innymi podmiotów rynku finansowego, dyrektywa ta mówi, że każde postanowienie umowne, które nie było indywidualnie uzgadniane z konsumentem podlega kontroli. Została zaimplementowana do polskiego porządku prawnego w roku 2000, dlatego wszystkie umowy kredytowe zawarte od roku 2000 podlegają jej następstwom.

chevron_rightJaki jest okres przedawnienia roszczeń?

• W przypadku, gdy Kancelaria wnosi o odfrankowienie umowy kredytowej okres przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat, liczy się go indywidualnie dla każdej wpłaconej raty. Należy jednak pamiętać, że po nowelizacji Kodeksu cywilnego w 2018r. dla późniejszych rat okres ten wynosi już tylko 6 lat.
• W przypadku, gdy Kancelaria wnosi o unieważnienie umowy kredytowej nie stosuje się przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, ponieważ stawiałoby to Klienta w znacznie korzystniejszej pozycji niż bank - roszczenie banku wobec Klienta byłoby całkowicie przedawnione, czyli klient nie musiałby zwracać kwoty udzielonego kredytu, ale otrzymałby raty zapłacone do 10 lat wstecz. (podstawa prawna - art. 117 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego)

chevron_rightCo się dzieje przy odfrankowienu umowy?

Poprzez wykreślenie klauzul abuzywnych następuje ozłotowienie kredytu. Kredyt zostaje przekształcony w kredyt złotówkowy, w wysokości odpowiadającej obecnemu saldu zadłużenia w walucie obcej, która zostaje przeliczona po kursie z dnia zawarcia umowy kredytowej( często maleje prawie dwukrotnie!).
Kredyt pozostaje oprocentowany stawką LIBOR, wszystkie inne zapisy umowne dalej obowiązują. Klient otrzymuje ponadto zwrot nadpłaconych rat - różnicę między ratami, które winien płacić, a które płacił gdy umowa zawierała klauzule abuzywne.
Oprócz tego następuje zmniejszenie salda zadłużenia na przyszłości, co powoduje istotne zmniejszenie raty kredytowej.

chevron_rightCo się dzieje przy unieważnieniu umowy?

Sąd stwierdza, że umowa kredytowa nigdy nie została zawarta, przez co nigdy nie łączyła kredytobiorcy z bankiem. Strony wzajemnie zwracają sobie otrzymane świadczenia tzn. Klient zwraca całą kwotę jaką otrzymał od banku, natomiast bank zwraca klientowi wszystkie dokonane wpłaty wynikające z umowy.
Odbywa się to na zasadzie porównania sald lub potrącenia.
W przypadku gdy klient zapłacił już więcej, niż początkowo otrzymał to bank zwraca konsumentowi różnicę tych wartości. W przypadku, gdy kredytobiorca nie spłacił jeszcze całej otrzymanej kwoty jest on zobowiązany do dokonania wpłaty wyrównującej.
Jest to najbardziej korzystne rozwiązanie dla Klienta.

chevron_rightJak długo trwa sprawa?

Od podpisania umowy do prawomocnego zakończenia sprawy trzeba liczyć około 3 lat. Składa się na to postępowanie przedsądowe, w skład którego wchodzi pozyskanie dokumentów z banku, reklamacja, sporządzenie ekspertyzy w centrum analiz sądowych oraz przygotowanie pozwu. Następnym etapem jest postępowanie w sądzie pierwszej instancji oraz ewentualne postępowanie w drugiej instancji. Reprezentacja kończy się w momencie uzyskania korzyści dla Klienta, także jeżeli będzie to wymagało przeprowadzenia procesu egzekucyjnego. Umowa zawierana z Kancelarią obejmuje kompleksową obsługę prawną, która obejmuje wszystkie ww. etapy.

chevron_right Ile będzie rozpraw?

Bazując na doświadczeniu Kancelarii, szacujemy, że odbędą się 2 rozprawy w sądzie I instancji i 1 rozprawea w sądzie II instancji, każda kolejna to suma jedynie 199 zł.

chevron_rightCzy bank może rościć prawo do zwrotu kosztów za udostępnienie kapitału?

Adwokacii Kancelarii nie widzą możliwości aby bank z tytułu unieważnienia umowy kredytowej pobrał koszty udzielenia kapitału. Należy jednak mieć świadomość, że pozew może zostać złożony zawsze, jego zasadność jest wątpliwa, co potwierdzają wyroki sądowe. Dotychczasowo jedyny złożony przez Bank pozew o zwrot kapitału został rozpatrzony przez Sąd Okręgowy w Białymstoku (sygn. akt I C 1053/18). Sędziowie uznali, że powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

chevron_rightKto ponosi koszta po przegraniu sprawy?

Klient może ponieść Koszty Zastępstwa Procesowego. Kancelaria wnosi wtedy o odstąpienie od wymierzania KZP na podstawie art. 102 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zasadność takiego zwolnienia z kosztów Klienta została potwierdzona przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku (sygn.akt III AUa 1046/19) w tezie aktualnej:

„Przyjmuje się stosowanie art. 102 k.p.c., gdy strona przegrywająca znajduje się w trudnej sytuacji majątkowej, a wytaczając powództwo była subiektywnie przeświadczona o słuszności dochodzonego roszczenia, natomiast strona wygrywająca korzystała ze stałej obsługi prawnej i nie poniosła dodatkowych nakładów na prowadzenie procesu, albo gdy dochodzone roszczenie wynika z niejasno sformułowanych przepisów, gdy sprawa ma wątpliwy i dyskusyjny charakter.”

Maksymalne KZP zostały określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i ich średni koszt wynosi 3000zł.

chevron_rightCzy fakt, że zacząłem wpłacać franki do Banku cokolwiek zmienia?

Nie, większość kredytobiorców po 2011r. otrzymało możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w CHF, taka zmiana była Państwa prawem i nie wpływa w żaden sposób na możliwość dochodzenia roszczeń od Banku.

chevron_rightCzy fakt, że posiadam inny kredyt w tym samym banku wpływa na procesowanie sprawy?

Fakt posiadania innych kredytów lub kont w danym Banku nie wpływa zupełnie na możliwość procesowania sprawy. Podobnie, fakt złożenia sprawy do sądu w żaden sposób nie wpływa na Państwa sytuację jako Klienta banku. Przeprowadzone przez nas postępowanie weryfikuje jedynie ważność i zgodność z prawem postanowień związanych z umową kredytową waloryzowaną do CHF. Proces taki nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klientów.

chevron_rightCo jeśli nie jestem z Krakowa, a tam znajduje się siedziba kancelarii, czy będe musiał się tam pojawiać osobiście?

Kancelaria prowadzi sprawy Klientów z całej Polski. Istnieje możliwość zawarcia Umowy na odległość – poprzez wymianę dokumentów za pośrednictwem kuriera. Sprawa będzie się toczyć według właściwości banku, przeważnie jest to Warszawa lub Gdańsk.
Obsługę merytoryczną tj. pozew, pisma procesowe tworzymy w Krakowie, jednak posiadamy siedziby procesowe w miastach, gdzie składana jest większość pozwów.

chevron_rightCzy bank godzi się w postępowaniu mediacyjnym, jakie są na to szanse?

Kancelaria nie zna przypadku aby bank dobrowolnie zawarł ugodę w postępowaniu mediacyjnym. Jest to tylko i wyłącznie formalność, która nakłada na nas art. 187 Kodeksu Postępowania Cywilnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego.

chevron_rightJakie są szanse wygrania sprawy?

Aktualnie doszło do znacznej stabilizacji orzecznictwa i od 2017 roku widać olbrzymi wzrost wygrywanych spraw frankowych. Kancelaria posiada wygrane sprawy, a korzystne dla kredytobiorców wyroki wydały już Sądy Rejonowe, Okręgowe, Apelacyjne, Sąd Najwyższy oraz Trybunał Sprawiedliwości UE. Postępowania ws. Frankowych wspierane są przez Prezesa UOKiK, Rzecznika Finansowego oraz RPO. Wygrywalność spraw w 2020 roku wyniosła około 93%.