Anuluj kredyt-pomaga frankowiczom poszkodowanym przez nieuczciwe praktyki banków.

 

Anuluj swój kredyt frankowy.

Jesteśmy Kancelarią wyspecjalizowaną w „odfrankawianiu” oraz rozwiązywaniu Umów Kredytów Waloryzowanych do Franka Szwajcarskiego.

nieuczciwe praktyki banków, Jak podważyć kredyt we franku?

Jak podważyć kredyt frankowy.

Dobre wieści – “odfrankowienie” oraz unieważnienie Umowy Kredytowej we franku szwajcarskim jest już dzisiaj codziennością!

Większość Banków zawierając Umowy Kredytowe Waloryzowane kursem Franka Szwajcarskiego złamała prawo. W tych właśnie Umowach Kredytowych, Banki zastosowały szereg Klauzul Abuzywnych czyli niedozwolonych, niezgodnych z prawem i naruszających interes konsumenta. Ten pogląd jest potwierdzony przez wszystkie możliwe sądy w Polsce oraz w zasadzie przez wszystkie Polskie Instytucje które mogły obrać stanowisko w tej sprawie:

 • Rzecznik Finansowy
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Sąd Najwyższy
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

“Odfrankowienia” lub unieważnienia Umowy Kredytowej dokonuje się poprzez wniesienie o zapłatę wynikającą z wykreślenia tych właśnie klauzul abuzywnych / niedozwolonych z Umowy Kredytowej.

Twoje szanse wygranej

Wzrost wygrywalności spraw “Frankowych” w Polskich sądach na przestrzeni lat

Źródło: Rzeczpospolita 19 lipca 2019

W 2018 roku, niemal 1/3 spraw, które wpłynęły do Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczyła osób poszkodowanych kredytem waloryzowanym we franku szwajcarskim.

wzrostu liczby wygranych spraw przez frankowiczów przeciwko bankom w latach 2016 do 2017

147

%

Źródło: Sprawozdanie z działalności Rzecznika Finansowego za 2017 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania prawa i interesów klientów podmiotów rynku finansowego

Cytaty z prasy

“Sąd Najwyższy przesądził, że umowę badamy według stanu z chwili jej zawarcia. To wielki cios dla bankowych pełnomocników, którzy dość powszechnie twierdzili, że uczciwość umowy trzeba sprawdzać także przez pryzmat tego, jak bank ją później faktycznie wykonywał. W praktyce oznacza to, że bezpowrotnie przepadły argumenty w rodzaju „kursy w naszym banku były ustalane uczciwie”, „kredyt się w sumie i tak opłacił” a wraz z tym i wszelakie wnioski dowodowe, z biegłymi na czele, którzy mieliby te kwestie roztrząsać.”

Forbes - wrzesień 2018

“Sąd Najwyższy – i tu chwała mu za to – orzekł także, że oprócz „zwykłej” nieuczciwości umowy kredytowe mogą być wadliwe także dlatego, że są, a ściślej mówiąc w chwili ich oferowania i zawierania mogły być, nieprzejrzyste. I wyjaśnił, że ta nieprzejrzystość polegać może na tym, że będąc konsumentem nie da się – w chwili zawarcia umowy – zrozumieć, co zawarcie takiej umowy faktycznie oznacza (ekonomicznie). Cieszy szczególnie to, że podnoszone przez nas w procesach argumenty w tym zakresie zostały ostatecznie „namaszczone” przez Sąd Najwyższy jako trafne.”

Forbes - wrzesień 2018

“Sąd Najwyższy uznał także, że wadliwej umowy „frankowej” nie da się następczo naprawić. Sąd odniósł się i do wariantu, w którym tej „naprawy” dokonywałby jednostronnie konsument, jak i do wariantu wspólnej (bankowo-konsumenckiej) „naprawy” (aneksem do umowy), a nawet do naprawy przepisem prawa. Sąd pochylił się zwłaszcza nad kwestią aneksów, zresztą w bardzo ciekawy sposób. Przedstawił mianowicie katalog sytuacji, w których takich aneksów nie da się uznać za działania „naprawcze”, a katalog ten – w prowadzonych przez nas sprawach – oznacza, że sto procent aneksów wypada z tych rozważań już w przedbiegach.”

Forbes - wrzesień 2018

“Kontrolerzy z Najwyższej Izby Kontroli w najnowszym raporcie ostro potraktowali sektor bankowy i państwo. W ich ocenie winni problemu frankowiczów są instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów, jak UOKiK czy KNF. To one miały nie poradzić sobie ze wzrostem liczby zaciąganych kredytów w obcych walutach. Z drugiej strony wina ma leżeć po stronie zarządzających bankami. Zdaniem NIK warto rozważyć nałożenie na nich sankcji”

Money.pl

“Ważny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Warszawie 27 sierpnia 2018 r. (XXIV C 241/17). W wyroku Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego Banku Millennium ze względu na naruszenie podstawowych zasad prawa cywilnego. Sąd stwierdził że błędne jest stanowisko Banku Millennium o rzekomo walutowym charakterze kredytu”

Orzecznictwo

“Zgoda konsumenta musi być jednoznacznie, wyraźnie i stanowczo ukierunkowana na sanowanie wadliwego postanowienia. Wyrażenie zgody na zmianę umowy przez wyeliminowanie niedozwolonego postanowienia (zastąpienie go innym, uzupełnienie itp.) – choćby zmiana ta była indywidualnie uzgodniona – nie może być traktowane samo przez się jako wyraz woli sanowania wadliwego postanowienia ze skutkiem “ex tunc”.”

Wyrok SN I CSK 242/18 z dnia 9.05.2019 r.

“Nie można również uznać, że zawarcie aneksu z 18 sierpnia 2009 r. oznaczało zmianę podstawy prawnej świadczenia, do którego zobowiązani byli powodowie. Podstawą tą nadal pozostawał stosunek prawny wynikający z umowy kredytowej, a zmiana nazwy udzielonego kredytu z „kredytu indeksowanego do waluty CHF” na „kredyt walutowy w walucie CHF” nie ma decydującego znaczenia, zwłaszcza że – jak wyżej wskazano – nie przyniosła ona nawet skutku w postaci zmiany sposobu spłaty kredytu.”

Wyrok SN I CSK 242/18 z dnia 9.05.2019 r.

“Wszak w istocie tak niejasne i niepoddające się weryfikacji określenie sposobu ustalania kursów wymiany walut stanowi dodatkowe, ukryte wynagrodzenie banku, które może mieć niebagatelne znaczenie dla kontrahenta, a którego wysokość jest dowolnie określana przez bank. Dość wskazać, że o poziomie podlegającego wypłacie kredytu, jak też zwłaszcza o poziomie zadłużenia ratalnego (i to już spłaconego) konsument dowiaduje się post factum, po podjęciu odpowiedniej sumy z jego rachunku, służącego obsłudze zaciągniętego kredytu hipotecznego.”

Wyrok SN III CSK 159/17 z dnia 04.04.2019 r.

“W umowach kredytu konsumenckiego są nieważne – z wyjątkiem warunków umownych negocjowanych indywidualnie – te warunki, na podstawie których instytucja finansowa przy uruchomieniu środków przeznaczonych na nabycie rzeczy będącej przedmiotem kredytu lub leasingu, postanawia zastosować kurs kupna, a przy spłacie długu – kurs sprzedaży lub kurs wymiany odmienny od kursu ustalonego przy uruchomieniu środków.”

Trybunał Sprawiedliwości UE

“Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w związku z art. 7 ust. 1 i 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nieważności nieuczciwego postanowienia umownego zawartego we wzorcu umowy konsumenckiej, wywierało, zgodnie z tymi przepisami, skutki wobec ogółu konsumentów, którzy zawarli z zainteresowanym przedsiębiorcą (red: Bankiem) umowę, do której stosuje się ten sam wzorzec umowy, w tym wobec konsumentów, którzy nie byli stroną postępowania o zaniechanie naruszeń.”

Trybunał Sprawiedliwości UE

Kim jesteśmy

ANULUJ KREDYT pomaga frankowiczom poszkodowanym przez nieuczciwe praktyki banków.

WYGRANE SPRAWY DLA KLIENTÓW

454 spraw

SUMA ZASĄDZONYCH ODSZKODOWAŃ

34 050 000

dzięki zespołowi ANULUJ KREDYT w prowadzonych sprawach

 

Dzięki naszemu doświadczeniu, co miesiąc prowadzenie swoich spraw powierza nam ponad 100 nowych Klientów. Działania pełnomocników procesowych objęte są ubezpieczeniem OC, co zapewnia bezpieczeństwo naszym Klientom.

Dział Prawny

Wanda Chmielowska

radca prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, ukończona aplikacja prokuratorska, egzamin radcowski i studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 2008 roku jest Prezesem Zarządu Forum Prawników Administracji Publicznej przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, współdziałającym z Okręgową Izbą Radców Prawnych,  które skupia prawników  z około 60 gmin małopolskich.

Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków, które to Stowarzyszenie ma Patronat Prezydenta Miasta Krakowa i rozwija działalność edukacyjno – informacyjną wśród mieszkańców Krakowa.

Prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, doradzała w sektorze bankowym (BGŻ), prowadzi  obsługę prawną spółek komunalnych.

Michał Chmielowski

adwokat

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, nieprzerwanie od 2008 r. zajmujący się reprezentacją osób fizycznych w sporach przeciwko podmiotom rynku finansowego, pełnomocnik procesowy w blisko 300 procesach odszkodowawczych.

Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką świadczącą obsługę prawną dla takich podmiotów jak Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Krakowski Holding Komunalny S.A. czy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

Pełni dodatkowo funkcję Sekretarza Krakowskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych, które to Stowarzyszenie funkcjonuje pod Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rzecznika Finansowego.

Andrzej Zarzecki

prawnik

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, współzałożyciel kancelarii prawnej występującej przeciwko podmiotom rynku finansowego, która w ciągu ostatnich 3 lat pomogła 700 poszkodowanym.

Członek TBSP UJ, seminarzysta doktorancki na Wydziale Prawa, Administracji  Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii, tematyka doktoratu związana z nadużyciami dokonywanymi przez podmioty rynku finansowego na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Artur Czajowski

adwokat

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2008 ukończył aplikację prokuratorską, z powodzenim zdając egzamin prokuratorski. Od 2009 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

Od 2010 r. nieprzerwanie prowadzi praktykę adwokacką świadcząc usługi prawne zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych w tym w szczególności w procesach przeciwko podmiotom rynku finansowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i niezaprzeczalnym kompetencjom kilkaset postępowań sądowych i pozasądowych prowadzonych z jego udziałem zakończyło się zdecydowanym sukcesem.

Dominik Francica

ekspert finansowy

Ekonomista oraz specjalista ds. analiz Ekonomiczno-Finansowych z wieloletnim doświadczeniem, ukończone studia ekonomiczne w Londynie na European Business School London oraz dodatkowo kursy na:

Harvard University w Bostonie w zakresie:

 • Rynków Finansowych
 • Private Equity & Venture Capital

Universidad Antonio de Nebrija w Madrycie w zakresie:

 • Finansów i Rynków Międzynarodowych

Pace University w Nowym Yorku w zakresie:

 • Analizy Finansowej
 • Instrumentów Finansowych; Opcje Walutowe, Kontrakty Futures, SWAP-y

Od 2012 prowadzi działalność doradczo – consultingową w zakresie doradztwa strategicznego, biznesowego oraz finansowego podmiotom na terenie Europy. Od 2017 roku specjalista ds. analiz ekonomicznych dot. Umów Kredytowych Indeksowanych oraz Denominowanych do Franka Szwajcarskiego.

Dominik Francica

ekspert finansowy

Centrum analiz sądowych

Wojciech Chmielowski

Profesor nadzwyczajny Politechniki Krakowskiej, gdzie pracuje nieprzerwanie od 1979 r. W latach 2006-2015 profesor nadzwyczajny Akademii Krakowskiej, gdzie prowadził zajęcia z dziedziny systemów informatycznych.

Specjalizuje się w matematyce, automatyce i optymalizacji. Autor ponad 50 publikacji naukowych, monografii i podręczników specjalistycznych, publikowanych zarówno przez wydawnictwa krajowe, jak i zagraniczne.

Obecnie współtworzy Centrum Analiz Sądowych przy Kancelarii Prosperitas zajmującej się przeprowadzaniem matematycznych obliczeńw przedmiocie kredytów złotowych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego dla modelu całkowitego unieważnienia umowy oraz dla modelu przyjmującego utrzymanie w mocy umowy kredytu z jednoczesnym wykreśleniem klauzul abuzywnych.

Oferta

chevron_rightBezpłatna analiza umowy kredytowej

Bezpłatnie analizujemy wszystkie „Frankowe” Umowy Kredytowe. Uważamy że każdy konsument powinien być świadomy tego czy umowa którą zawarł z Bankiem jest prawomocna. Po 48 godzinach od przesłania nam Umowy Kredytowej do analizy prześlemy spersonalizowany bezpłatny Raport dotyczący Twojego kredytu. Raport ten wskaże konkretne zapisy, które zostały uznane za niezgodne z prawem przez UOKiK oraz były przedmiotem korzystnych dla konsumenta wyroków wydanych przez Sąd Najwyższy oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nasz Raport wskaże również szacowaną kwotę o którą będziemy mogli walczyć w Twoim imieniu z Bankiem. Podczas skanowania / wykonania zdjęć swojej Umowy Kredytowej proszę zakryć wszystkie wrażliwe dane osobowe, nie będą nam one potrzebne do analizy treści Umowy Kredytowej.

chevron_rightCo dla ciebie zrobimy?

Naszym celem jest przekształcenie Twojego kredytu „Frankowego” w kredyt złotówkowy o niskim oprocentowaniu, przeliczony po kursie z dnia zaciągania kredytu lub całkowite rozwiązanie umowy kredytowej. Dzięki temu Twoje zadłużenie wobec banku znacznie spadnie lub to bank będzie zmuszony do zwrotu rat, które nadpłaciłeś. Na początku przeprowadzimy postępowanie mediacyjne mające na celu polubowne rozwiązanie sprawy. Jeżeli bank nie zgodzi się na ugodę skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego i będziemy reprezentować Twoje interesy przed sądem aż do zakończenia sprawy.

chevron_rightZakres oferty

Współpraca obejmuje pełne prowadzenie sprawy oraz reprezentację w sądzie. Dodatkowo nasza Kancelaria zapewnia analizę Twojej dokumentacji, sporządzenie wyliczeń związanych z kredytem, precyzyjne formułowanie roszczeń, a także przygotowanie postępowania przedsądowego oraz dokumentacji do postępowania sądowego. Powierzając nam swoją sprawę masz pewność, że zajmiemy się nią od samego początku, aż do jej zakończenia.

chevron_rightBezpieczny proces

Wybierając ofertę bezpiecznego procesu masz pewność, że w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy nie zostaniesz obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami. Kancelaria pokryje wszystkie zasądzone koszty sądowe, koszty wszystkich opiniujących w sprawie biegłych oraz koszty zastępstwa procesowego banku (koszt prawnika strony przeciwnej).

Załącz tutaj zdjęcia/skany Umowy
Kredytowej do bezpłatnej analizy

Po ich otrzymaniu w ciągu 48 godzin prześlemy na maila zwrotny RAPORT wraz z ofertą naszej Kancelarii

Dodaj załącznik refresh

Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane.

anuluj kredyt we franku szwajcarskim

czas

ucieka

Pamiętaj, że czas działa na korzyść banków, bowiem roszczenia konsumentów o zwrot nadpłat przedawniają się z upływem 10 lat od zapłacenia każdej raty kredytu.

Oznacza to, że na dzień 25 sierpnia 2019r. wszystkie nadpłaty przypadające przed dniem 25 sierpnia 2009 są już przedawnione.

Dlatego apelujemy: nie czekaj aż przedawni się roszczenie o zwrot nadpłaty za kolejna ratę i powierz nam swoją sprawę już dziś. Bezpłatnie ocenimy, czy jesteśmy w stanie pomóc w sprawie Twojej umowy oraz wyliczymy możliwą do uzyskania korzyść.

nieuczciwe praktyki banków

Skontaktuj się!

Dane spółki

Kancelaria Prosperitas Sp. z o. o.
ul. Starowiślna 8/2

31-032 Kraków, Polska


NIP: 6793180714, REGON: 382595320, KRS: 0000771792

Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy - 50 000,00 zł


kontakt@anulujkredyt.pl

+48 535 500 060

Administrator danych osobowych

NEO Sp. z o. o.
ul. Wadowicka 6/88

30-415 Kraków, Polska


NIP: 6793174665, REGON: 381363931, KRS: 0000749848

Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru SądowegoDziałamy na terenie całej Polski!
Siedziba naszej Kancelarii

ul. Starowiślna 8/2

31-032 Kraków


Serdecznie zapraszamy na wizytę

Celem umówienia się na wizytę prosimy o kontakt pod nr tel: 882 000 883
Tutaj spotykamy się z naszymi klientami po uprzednio umówionym spotkaniu.

Celem umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod numer nr tel.: 535 500 060
Tutaj spotykamy się z naszymi klientami po uprzednio umówionym spotkaniu.

Celem umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod numer nr tel.: 535 500 060
Tutaj spotykamy się z naszymi klientami po uprzednio umówionym spotkaniu.

Celem umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod numer nr tel.: 535 500 060
Tutaj spotykamy się z naszymi klientami po uprzednio umówionym spotkaniu.

Celem umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod numer nr tel.: 535 500 060
Tutaj spotykamy się z naszymi klientami po uprzednio umówionym spotkaniu.

Celem umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod numer nr tel.: 535 500 060