Przebieg postępowania

IV etap – wyegzekwowanie korzyści od banku.

Jeżeli bank uchylałby się od wykonania wyroku, kancelaria zagwarantuje uzyskanie korzyści dla klienta poprzez sporządzenie wniosku o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Następnie sporządzimy wniosek o wyegzekwowanie kwoty od banku oraz w zależności od rozstrzygnięcia zlecimy wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

IV etap

wyegzekowanie

korzyści od banku

III etap - sprawa w sądzie drugiej instancji.

Będzie to Sąd Okręgowy lub Sąd Apelacyjny, w którym kancelaria sporządzi lub odpowie na Apelację banku. Zgodnie z założeniem odbędzie się jedna rozprawa, na której powinien zapaść prawomocny wyrok. Czas trwania trzeciego etapu uzależniony jest od Sądu i powinien trwać między 6-12 miesięcy.

III etap

sprawa w sądzie

drugiej instancji

6-12 miesięcy

II etap - sprawa w sądzie pierwszej instancji.

Będzie to Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania, bądź właściwy dla siedziby banku. Decyzję podejmiemy w momencie składania pozwu, kierować będziemy się orzecznictwem konkretnego sądu oraz aktualnymi terminami. W tym etapie możemy spodziewać się dużej wymiany pism procesowych oraz dwóch rozpraw. Możliwe, że nastąpi wezwanie kredytobiorców w charakterze strony – oczywiście przygotujemy się do tego wspólnie. Czas drugiego etapu jest uzależniony od Sądu Okręgowego, powinien trwać między 8-24 miesięcy.

II etap

sprawa w sądzie

pierwszej instancji

8-24 miesięcy

I etap - postępowanie mediacyjno-ugodowe.

Wezwiemy bank do próby ugodowej, uzyskamy dokumenty z banku, które są niezbędne do wyliczenia korzyści, następnie prof. Chmielowski z Centrum Analiz Sądowych sporządzi ekspertyzę, a nasi Adwokaci sporządzą pozew. Jeżeli będzie potrzeba, wraz z pozwem możemy złożyć wniosek o zabezpieczenie spłaty raty kredytu. W przypadku jego uwzględnienia, jeżeli Sąd uzna to za zasadne, rata będzie wynosiła około 60% dzisiejszej raty kredytu lub całkowicie zamrozimy spłatę kredytu do czasu prawomocnego wyroku. Jeżeli będzie taka potrzeba nasi Adwokaci sporządzą wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej. Czas pierwszego etapu to około 3 miesiące.

I etap

postępowanie

mediacyjno-ugodowe

3 miesiące