Anuluj Kredyt Logo
Prosperitas Logo

Klauzula Informacyjna wynikająca z art. 14 RODO

Zgodnie z artykułem 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób indywidualnych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych uchylającym dyrektywę 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), Kancelaria Prosperitas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: Kancelaria) informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Prosperitas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-032), przy ul. Starowiślna 8/2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771792, REGON: 382595320, NIP: 6793180714, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.

2. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

a. Informujemy, że Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Neo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Wadowicka 6/88, 30-415 Kraków, REGON: 381363931, NIP: 6793174665, KRS: 0000749848) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a ww. Podmiotem. Neo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie dysponowała Państwa danymi na podstawie wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Państwa w ramach wypełnienia ankiety internetowej.

b. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię w celach związanych z możliwości zawarcia przez Państwa Umowy Kompleksowej Obsługi Prawnej Sprawy Kredytu Indeksowanego/Denominowanego do Waluty Obcej, a także wynikających z ww. tytułów obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

c. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  • art. 6 ust 1 lit b) RODO – Kancelaria będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy będzie to konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Kompleksowej Obsługi Prawnej Sprawy Kredytu Indeksowanego/Denominowanego do Waluty Obcej;
  • oraz/lub art. 6 ust 1 lit c) RODO – Kancelaria będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • oraz/lub art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, Kancelaria będzie przetwarzać dane na podstawie udzielonej zgody;
  • oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – Kancelaria będzie przetwarzać Państwa dane osobowe szczególnych kategorii na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

3. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Kompleksowej Obsługi Prawnej Sprawy Kredytu Indeksowanego/Denominowanego do Waluty Obcej. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania Umowy Kompleksowej Obsługi Prawnej Sprawy Kredytu Indeksowanego/Denominowanego do Waluty Obcej. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych podanie ich jest dobrowolne. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy skutkować będzie koniecznością jej wypowiedzenia przez Kancelarię.

5. Odbiorcy danych. Na potrzeby powyżej zdefiniowanych celów Kancelaria może przekazywać Państwa dane do następujących odbiorców: profesjonalnych pełnomocników reprezentujących Klientów na drodze postępowania sądowego, w tym zwłaszcza kancelariom adwokackim i radców prawnych, z którymi Kancelaria ma podpisane odrębne umowy o obsługę prawną; podmiotu odpowiadającego za serwis i wsparcie techniczne systemu informatycznego, podmiotu świadczącego usługi księgowe oraz utylizacji dokumentów, a także podmiotów publicznych i instytucji uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

6. Przechowywanie danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawarcia i wykonania Umowy Kompleksowej Obsługi Prawnej Sprawy Kredytu Indeksowanego/Denominowanego do Waluty Obcej, a po tym czasie przez okres do momentu przedawnienia roszczeń Kancelarii z tytułu zwartej i/lub wykonanej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa. W przypadku braku zawarcia Umowy Kompleksowej Obsługi Prawnej Sprawy Kredytu Indeksowanego/Denominowanego do Waluty Obcej Państwa dane będą niezwłocznie usunięte.

7. Państwa prawa. Kancelaria informuje o prawie do:

a) Dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO; b) sprostowania swoich danych osobowych – art. 16 RODO; usunięcia swoich danych osobowych – art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO; przenoszenia danych – art. 20 RODO; sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 kancelaria@uodo.gov.pl); w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wydanej w jednym bądź w kilku konkretnych celach – do wycofania tej zgody.

Kraków, dn. 01.04.2019 r.