Anuluj Kredyt Logo
Prosperitas Logo

Regulamin

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Organizatorem PROGRAMU POLECEŃ jest KANCELARIA PROSPERITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (31-038), ul. Starowiślna 13, posiadająca numer KRS 0000771792, numer NIP 6793180714 oraz numer REGON 382595320.
 • Celem PROGRAMU POLECEŃ jest wsparcie sprzedaży w poszukiwaniu nowych Klientów, z którymi KANCELARIA PROSPERITAS będzie zawierać UMOWĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ.
 • PROGRAM POLECEŃ oferuje KARTĘ PODARUNKOWĄ „MULTIKARTA” na rzecz osoby polecającej, zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POLECEŃ

 • W PROGRAMIE POLECEŃ – jako strona polecająca – uczestniczyć mogą obecni lub byli Klienci KANCELARII PROSPERITAS.
 • W PROGRAMIE POLECEŃ – jako strona polecana – uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające kredyt waloryzowany do CHF (franka szwajcarskiego).

§3. PROCEDURA POLECANIA

 • Polecenie Klienta odbywa się poprzez :
  a. zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu – 12 307 70 60 lub bezpośrednio do Opiekuna sprawy
  b. zgłoszenie e-mail – kontakt@prosperitas.pl
 • Warunkiem koniecznym do uznania polecenia za prawidłowe jest:
  a. Podanie imienia i nazwiska poleconego Klienta.
  b. Podanie numeru telefonu poleconego Klienta.
 • Każda osoba spełniająca kryteria określone w §2 niniejszego regulaminu uprawniona jest do złożenia dowolnej liczby poleceń.
 • Po prawidłowym przekazaniu rekomendacji Organizator kontaktuje się z osobą polecaną.
 • Karta podarunkowa przysługuje osobie polecającej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy osoba polecona nie odstąpi od UMOWY KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ w terminie 14 dni od podpisania UMOWY.
 • Jeśli pomiędzy Organizatorem a osobą poleconą NIE dojdzie do zawarcia UMOWY KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ lub gdy osoba polecona wypowie UMOWĘ w terminie 14 dni od jej podpisania, wówczas osobie polecającej nie przysługuje KARTA PODARUNKOWA.
 • W sytuacji, gdy więcej niż jedna osoba poleca tego samego Klienta, liczy się data i czas dokonania polecenia. Oznacza to, iż KARTĘ PODARUNKOWĄ otrzyma ta osoba polecająca, która jako pierwsza poleci KLIENTA.

§4. WYNAGRODZENIE ZA SKUTECZNE POLECENIE KLIENTA

 • Jeśli pomiędzy Organizatorem a osobą poleconą dojdzie do zawarcia UMOWY KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ osobie polecającej przysługuje KARTA PODARUNKOWA „MULTIKARTA” o wartości 500 zł.
 • KARTA PODARUNKOWA wysyłana jest do osoby polecającej w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Kancelarię podpisanej UMOWY KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ wraz z Pełnomocnictwami przez osobę poleconą.

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe w ramach PROGRAMU POLECEŃ są podawane przez osoby polecające dobrowolnie, lecz niezbędne do uczestnictwa w PROGRAMIE POLECEŃ.
 • Administratorem danych jest KANCELARIA PROSPERITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (31-038), ul. Starowiślna 13, posiadająca numer KRS 0000771792, numer NIP 6793180714 oraz numer REGON 382595320.
 • Dane przetwarzane są zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe Polecającego i Polecanego będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia PROGRAMU POLECEŃ oraz wydania KARTY PODARUNKOWEJ, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Osoby, których dane dotyczą, mają możliwość uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz mogą żądać ich zmiany lub usunięcia.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • PROGRAM POLECEŃ wchodzi w życie dnia 1 października 2023 roku i obowiązuje bezterminowo, do dnia ogłoszenia zakończenia PROGRAMU przez Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia PROGRAMU POLECEŃ w dowolnym terminie bez podawania przyczyny, a także do zmian w kwestii warunków PROGRAMU.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacji PROGRAMU POLECEŃ oraz powstałe na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.