Legendy i mity o ustawach frankowych i obietnicach wyborczych - Anuluj kredyt-pomaga frankowiczom poszkodowanym przez nieuczciwe praktyki banków.

Legendy i mity o ustawach frankowych i obietnicach wyborczych

czyli proponowane obecnie zmiany legislacyjne.

Adwokat Michał Chmielowski

19.01.2019

Po wielu spekulacjach i niejasnościach w sprawie projektów ustaw dotyczących kredytobiorców, wiemy już, że w życie wejdzie tylko jedna.

Mowa o przedstawionym w sierpniu 2017 r. projekcie prezydenckim ustawy dotyczącej Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jedynie ten projekt, który w lipcu tego roku został podpisany przez Prezydenta, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Ustawa ta przewiduje jednak jedynie śladową poprawę sytuacji Konsumentów, którzy zawarli umowy kredytowe zawierające abuzywne mechanizmy indeksacji lub waloryzacji do CHF.

Zakłada bowiem utworzenie specjalnej składki płaconej przez banki, z której miałyby być finansowane konwersje oraz miałaby być udzielana Frankowiczom doraźna – lecz zwrotna – pomoc ze strony Państwa dla osób, które mają problem ze spłacaniem kredytów (wymiar pomocy to dopłaty do 2.000,00 zł. przez maksymalnie 3 lata do raty kredytu). Biorąc pod uwagę coraz wyższy kurs franka, jest to znikome wsparcie. Warunkiem uzyskania pomocy jest jednak uzyskiwanie odpowiednio niskich dochodów, bądź też status bezrobotnego co najmniej jednego z kredytobiorców. Inną z form pomocy przewidzianą w ustawie jest udzielenie pożyczki do maksymalnie 72.000 zł., przy próbie sprzedaży nieruchomości przez kredytobiorcę, której kwota nie pokrywa w całości zadłużenia wobec banku.

Dodatkowo ustawa przewiduje możliwość występowania przez Klientów z wnioskami o przewalutowanie kredytów frankowych na kredyty złotówkowe – co jednak istotne, to przewalutowanie następowałoby według bieżącego kursu franka.

Zatem bez wątpienia ewentualne korzyści wynikające z zastosowania przepisów projektu ustawy są nieporównywalnie mniejsze od korzyści możliwych do uzyskania na drodze sądowej, gdzie dochodzimy imieniem Klientów usunięcia klauzul abuzywnych, a tym samym de facto przewalutowania kredytu według kursu z dnia zawarcia umowy. Bądź też, unieważnienia całej umowy i zwrotu w całości nadpłaconych rat od początku spłacania zadłużenia.

Podkreślenia wymaga także, że wystąpienia na drogę sądową za naszym pośrednictwem celem uzyskania większych korzyści nie wyklucza – w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia Sądu – przeprowadzenie procedury z nowo uchwalonej ustawy. Wówczas nasza Kancelaria zapewni Państwu kompleksową obsługę w tym zakresie w ramach wypłaconego nam wynagrodzenia – bez żadnych dodatkowych opłat!

Jako Kancelaria, patrząc obiektywnie na nową ustawę, nie widzimy większych korzyści płynących z jej uchwalenia. Jedyne rzeczywiste „odfrankowienie” umowy kredytowej jest możliwe na drodze postępowania sądowego.

Nie czekaj na nowe decyzje ustawodawcy i nie wierz w pełne „odfrankowanie” kredytu w drodze ustawy. Pamiętaj, że po 10 latach nadpłacone raty ulegają przedawnianiu, których już nigdy nie będzie można odzyskać.

Największe korzyści są możliwe do uzyskania wyłącznie na drodze postępowania sądowego!

Adwokat Michał Chmielowski

kredyt we franku szwajcarskim

Zatem bez wątpienia ewentualne korzyści wynikające z zastosowania przepisów projektu ustawy są nieporównywalnie mniejsze od korzyści możliwych do uzyskania na drodze sądowej, gdzie dochodzimy imieniem Klientów usunięcie klauzul abuzywnych, a tym samym de facto przewalutowania kredytu według kursu z dnia zawarcia umowy.