Legendy i mity o ustawach frankowych i obietnicach wyborczych - Anuluj kredyt-pomaga frankowiczom poszkodowanym przez nieuczciwe praktyki banków.

Legendy i mity o ustawach frankowych i obietnicach wyborczych

czyli proponowane obecnie zmiany legislacyjne.

Adwokat Michał Chmielowski

19 stycznia 2019

Wprawdzie w porządku obrad dzisiejszej podkomisji są prace nad dwoma poselskimi oraz dwoma prezydenckimi projektami ustaw ws. kredytobiorców, to realne szanse na uchwalenie ma tylko jeden z prezydenckich projektów.

Mowa o przedstawionym w sierpniu 2017 r. projekcie ustawy dotyczącej Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jedynie ten projekt ma szanse na wejście w życie, bo tylko on ma pozytywną ocenę rządu. Projekt przewiduje jednak jedynie śladową poprawę sytuacji Konsumentów, którzy zawarli umowy kredytowe zawierające abuzywne mechanizmy indeksacji lub waloryzacji do CHF.

Zakłada bowiem utworzenie specjalnej składki płaconej przez banki, z której miałyby być finansowane konwersje oraz miałaby być udzielana Frankowiczom doraźna – lecz zwrotna – pomoc ze strony Państwa dla osób, które mają problem ze spłacaniem kredytów (wymiar pomocy to dopłaty do 2.000,00 zł. przez maksymalnie 3 lata do raty kredytu). Warunkiem uzyskania pomocy jest jednak uzyskiwanie odpowiednio niskich dochodów.

Dodatkowo ustawa przewiduje możliwość występowania przez Klientów z wnioskami o przewalutowanie kredytów frankowych na kredyty złotówkowe – co jednak istotne, to przewalutowanie następowałoby według bieżącego kursu franka.

Zatem bez wątpienia ewentualne korzyści wynikające z zastosowania przepisów projektu ustawy są nieporównywalnie mniejsze od korzyści możliwych do uzyskania na drodze sądowej, gdzie dochodzimy imieniem Klientów usunięcia klauzul abuzywnych, a tym samym de facto przewalutowania kredytu według kursu z dnia zawarcia umowy.

Podkreślenia wymaga także, że wystąpienia na drogę sądową za naszym pośrednictwem celem uzyskania większych korzyści nie wyklucza – w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia Sądu – przeprowadzenie procedury z projektu prezydenckiej ustawy. Wówczas nasza Kancelaria zapewni Państwu kompleksową obsługę w tym zakresie w ramach wypłaconego nam wynagrodzenia – bez żadnych dodatkowych opłat!

Nie czekaj na decyzje ustawodawcy i nie wierz w pełne „odfrankowanie” kredytu w drodze ustawy. Największe korzyści są możliwe do uzyskania wyłącznie na drodze postępowania sądowego!

Adwokat Michał Chmielowski

kredyt we franku szwajcarskim

Zatem bez wątpienia ewentualne korzyści wynikające z zastosowania przepisów projektu ustawy są nieporównywalnie mniejsze od korzyści możliwych do uzyskania na drodze sądowej, gdzie dochodzimy imieniem Klientów usunięcie klauzul abuzywnych, a tym samym de facto przewalutowania kredytu według kursu z dnia zawarcia umowy.